Actueel

Advies inzake betere regionale afstemming over bedrijventerreinen


Nu de economie aantrekt en ondernemers weer meer gaan investeren, zal de vraag naar bedrijventerreinen toe gaan nemen. Het is daarom belangrijk dat er in Zeeland voldoende moderne bedrijventerreinen beschikbaar zijn, die voldoen aan de wensen van het bedrijfsleven. Dat kan alleen maar gerealiseerd worden als in elke regio (Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, de Bevelanden) gemeenten samenwerken bij de planning van bedrijventerreinen. Met die samenwerking wil het helaas niet vlotten en vandaar dat SER-Zeeland het dagelijks bestuur van de Provincie Zeeland adviseert om meer het voortouw te nemen bij de regionale afstemming van bedrijventerreinen.

 

Bedrijventerreinen zijn een belangrijk onderdeel van het vestigingsklimaat in Zeeland. Het is niet voldoende dat er genoeg bedrijventerrein beschikbaar is voor ondernemers, die willen uitbreiden of verplaatsen. Maar bedrijventerreinen zullen ook moeten voldoen aan de voorwaarden, die ondernemers aan moderne locaties stellen. Denk daarbij o.a. aan een optimale digitale ontsluiting, zichtlocatie, een zakelijke uitstraling en een goede bereikbaarheid. Om hieraan tegemoet te komen zullen gemeenten (die bedrijventerreinen ontwikkelen en exploiteren) met elkaar afspraken dienen te maken over waar welke soort van bedrijventerrein “in de markt” worden gezet. Daarnaast zullen gemeenten ook dienen te investeren in de opwaardering van verouderde bedrijventerreinen om te voorkomen dat deze terreinen verpauperen.

Het College van Gedeputeerde Staten onderkent de noodzaak van moderne en goed geoutilleerde bedrijventerreinen en het belang van afstemming en samenwerking hierover tussen gemeenten. Ook dit jaar weer wordt door de Provincie Zeeland een bedrag van bijna 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen. Gemeenten kunnen beroep doen op deze subsidiepot als er op regionaal niveau een gezamenlijk plan ligt voor een beter (kwantitatief en kwalitatief) evenwicht tussen vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen. In de praktijk blijkt dat de gemeenten het erg lastig vinden om zo’n regionaal bedrijventerreinenplan op te stellen. En als er al een plan ligt, is dat inhoudelijk vaak onder de maat. Met als gevolg dat het provinciale geld niet volledig of niet optimaal wordt benut. 

Volgens SER-Zeeland dreigt de Zeeuwse economie de dupe te worden van deze gebrekkige samenwerking van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van de bedrijventerreinen. Zij ziet op dit moment nog onvoldoende aanknopingspunten dat aan deze situatie op korte termijn een einde komt. Hoe sympathiek het idee ook is om de gemeenten het onderling zelf te laten bepalen, SER-Zeeland vreest dat doorgaan op de huidige weg niet in alle regio’s zal leiden tot de gewenste robuuste bedrijventerreinenprogramma’s. In het belang van de Zeeuwse economie adviseert SER-Zeeland daarom het provinciaal bestuur om hierbij een meer sturende en pro-actieve rol te gaan vervullen. Waar mogelijk in goed overleg met de betrokken Zeeuwse gemeenten.