Actueel

Advies ten behoeve van het Coalitieakkoord 2019 – 2023 Provincie Zeeland


Ambitie, lef en actie, dat dienen volgens SER-Zeeland de kernwoorden te zijn van het Coalitieakkoord van het nieuwe dagelijkse bestuur van de Provincie Zeeland. De Zeeuwse economie staat er goed voor en de verwachting is dat deze in de komende jaren zal blijven groeien. Daarvoor is dan wel nodig dat ingespeeld wordt op kansen, die zich aandienen en dat de Provincie investeert in versterking van het vestigingsklimaat. Oog voor duurzaamheid en respect voor de natuur- en landschappelijke waarden zijn belangrijke randvoorwaarden om Zeeland aantrekkelijk te houden.

 

Dat schrijft SER-Zeeland in een brief aan René Verhulst, die de onderhandelingen leidt om te komen tot een nieuw College van Gedeputeerde Staten in Zeeland. In de brief geeft SER-Zeeland diverse adviezen voor een ambitieus en daadkrachtig coalitieakkoord, gericht op meer welvaart voor de Zeeuwse bevolking. SER-Zeeland schrijft dat op sociaal-economisch terrein de Provincie Zeeland het verschil kan maken, omdat het hierbij vaak gaat om thema’s, die om een regionale aanpak en oplossing vragen.

 

Omdat de schaal en het inwonertal van Zeeland soms te klein zijn om kansen goed en efficiënt op te pakken, adviseert SER-Zeeland om te investeren in de uitbouw van de contacten met de omliggende dichtbevolkte en economisch sterke regio’s. Zeeland dient niet te schromen om ambitieuze grensoverschrijdende allianties aan te gaan. SER-Zeeland denkt daarbij aan het thema “grootstedelijke voorzieningen”, zoals onderwijs, zorg en cultuur. Soepele(r) regels ten aanzien van grensarbeid en betere samenwerking op het gebied van arbeidsvoorziening zullen er ongetwijfeld toe leiden dat de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt afneemt.

 

Daarnaast vraagt SER-Zeeland aandacht voor de zoetwatervoorziening in Zeeland, nu en in de toekomst. Van nature is de beschikbaarheid van zoet water in Zeeland al beperkt en door de veranderingen in het klimaat wordt dit alleen maar minder. Dat geldt niet alleen voor de landbouw, maar ook voor de industrie en voor het particulier gebruik. SER-Zeeland adviseert om een provinciale zoetwaterstrategie op te stellen, waarin gezocht wordt naar oplossingen voor het beter “vasthouden” van zoet water.

 

Volgens SER-Zeeland houdt het huidige woningbouwbeleid van de Provincie Zeeland onvoldoende rekening met de economische situatie. Het huidige aanbod van passende woningen voor buitenlandse arbeidsmigranten is onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Om te voorkomen dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld dient deze problematiek op Zeeuwse schaal aangepakt te worden. Ook voor het huisvesten van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw in tijdelijke units is meer provinciale regie gewenst. In dit verband vraagt SER-Zeeland tevens aandacht voor betaalbare koop- en huurwoningen om jonge werknemers voor Zeeland te behouden.

 

Door ontwikkelingen als digitalisering, automatisering en robotisering zal in de komende jaren de vraag vanuit het Zeeuwse bedrijfsleven naar medewerkers snel veranderen. Er zullen andere competenties gevraagd worden van nieuwe en van al in dienst zijnde medewerkers. Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zal op deze ontwikkelingen in dienen te spelen door lesprogramma’s voortdurend aan te passen. Ook zal het aanbod van opleidingen meer dienen aan te sluiten bij de sterke sectoren van de Zeeuwse economie. De Provincie Zeeland wordt opgeroepen om de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verbeteren.

 

In de brief aan de informateur vat SER-Zeeland ook een aantal eerder uitgebrachte adviezen over de Zeeuwse economie samen. Het gaat daarbij om adviezen over de volgende thema’s:

a. Versterking van het vestigingsklimaat in Zeeland,

b. Versneld inspelen op transitiethema’s, zoals energie, klimaat, circulaire economie en landbouw- en tuinbouw,

c. Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt,

d. De bevordering van de vrijetijdseconomie en het midden- en kleinbedrijf.