Actueel

Advies naar aanleiding van de Zeeuwse Energieconferentie op 23 oktober jl.


Zeeland dient zich meer op te werpen als kansrijke regio voor windenergie. Het is belangrijk dat het Rijk hiervan overtuigd wordt. Vooral windenergie op zee is economisch gezien van belang. In de Zeeuwse zeehavens is namelijk een aantal grote bedrijven gevestigd met relevante ervaring en expertise op het gebied van windenergie op zee. Meer windturbines op de Noordzee betekent voor deze bedrijven een versterking van hun concurrentiepositie en levert ook meer banen op. Het initiatief van een consortium van Zeeuwse organisaties en ondernemers voor een Wind op Zee-project met een omvang van 1.000 MW verdient provinciale steun.

 

Dit adviseert SER-Zeeland aan het College van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van de uitkomsten en conclusies van de Zeeuwse Energieconferentie, die SER-Zeeland op 23 oktober jl. heeft georganiseerd. In deze conferentie ging het om de vraag welke sociaal-economische kansen het landelijk Energieakkoord biedt voor Zeeland. Aan de hand van de discussies in een viertal workshops tijdens deze conferentie heeft SER-Zeeland adviezen uitgebracht aan het dagelijks bestuur van de provincie en aan de Colleges van B & W van de Zeeuwse gemeenten.

Ook windenergie op land kan voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zorgen voor werkgelegenheid, vooral wat betreft het beheer en onderhoud van windmolens. Tegelijkertijd constateert SER-Zeeland dat de inpassing van windmolens in het Zeeuwse landschap veel aandacht vraagt. In kwetsbare gebieden en in gebieden die voor het toerisme interessant zijn zouden geen windmolens geplaatst moeten worden. De Provincie dient extra in te zetten op vergroting van het draagvlak voor windenergie onder de Zeeuwse bevolking en daarbij te wijzen op de werkgelegenheidsaspecten.

SER-Zeeland ondersteunt de plannen van EPZ/N.V. Delta om de kolencentrale in Borssele om te bouwen naar een 100% biomassa-centrale. Een dergelijke ombouw past prima bij de plannen in het Energieakkoord voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Ook geeft zo’n biomassa-centrale een impuls aan de biobased economy in Zeeland. Met andere woorden, het mes snijdt aan meerdere kanten. Omdat de tijd begint te dringen is het zaak dat de provincie zich blijft inzetten voor de benodigde Rijkssubsidie om de ombouw tot stand te brengen.Er kan nog veel bereikt worden op het gebied van energiebesparing in bestaande woningen en openbare gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren en bedrijfsgebouwen. Dat is niet alleen goed voor milieu en klimaat, maar zorgt ook voor banen bij onder meer bouw- en installatiebedrijven. Ervaringen elders tonen aan dat besparingsprojecten alleen maar succesvol kunnen zijn als een aantal partijen (zoals de gemeente, bewoners, bouwbedrijven) lokaal goed samenwerken. Maar ook dat de gemeentelijke overheid het verschil kan maken: zij dient het voortouw te nemen en zich concrete (besparings-)doelen te stellen. SER-Zeeland roept de Zeeuwse gemeenten daarom ook op om het initiatief daartoe te nemen en partijen bij elkaar te brengen. Interessant daarbij is dat als uitvloeisel van het landelijke Energieakkoord inmiddels fondsen beschikbaar zijn, waar woningbezitters tegen gunstige voorwaarden leningen kunnen afsluiten voor de financiering van maatregelen voor energiebesparing.