Actueel

Advies inzake de digitale agenda voor Zeeland


SER-Zeeland maakt zich zorgen over het feit dat veel Zeeuwse bedrijven niet, onvoldoende of te laat kunnen beschikken over een goede breedbandinfrastructuur. Daardoor zullen deze bedrijven niet of onvoldoende kunnen meeliften met de economische groeikansen die verdere digitalisering biedt. Zonder een goede digitale infrastructuur zal de concurrentiepositie van deze bedrijven verzwakken. Om die reden roept SER-Zeeland de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten op om te bewerkstelligen dat snel een toekomstbestendige breedbandinfrastructuur gerealiseerd wordt en dat alle Zeeuwse bedrijven, instellingen en inwoners hier gebruik van kunnen maken. Dat is de strekking van het advies, dat SER-Zeeland eind februari jl. uitgebracht heeft aan het College van Gedeputeerde Staten.


De directe aanleiding voor het advies van SER-Zeeland vormen de uitkomsten van een rapport van het adviesbureau Stratix Consulting B.V., dat in opdracht van de Provincie Zeeland is uitgebracht. Uit dit rapport komt naar voren dat er nog circa 6.000 Zeeuwse bedrijven zijn, die geen of onvoldoende de beschikking hebben over een goede breedbandinfrastructuur. Stratix verwacht dat bedrijven die alleen maar beschikken over een aansluiting op het koperleidingennetwerk van KPN binnen nu en vijf jaar tegen capaciteitsgrenzen van het netwerk zullen aanlopen. De reden daarvan is dat de vraag naar capaciteit in de komende jaren explosief zal blijven toenemen. Enerzijds gaat het om bedrijven in het buitengebied, zoals recreatie- en agrarische bedrijven, maar anderzijds schort het ook op veel kleinere bedrijventerreinen aan een goede digitale infrastructuur.

Voor SER-Zeeland is een tweedeling van Zeeland in gebieden met en zonder goede digitale ontsluiting niet aanvaardbaar. De ambitie moet zijn dat alle bedrijven, instellingen en inwoners van Zeeland toegang hebben tot de moderne informatietechnologie. Juist in een provincie als Zeeland met een relatief dunne en versnipperde bevolkings- en bedrijvendichtheid en een eilandenstructuur vraagt dit extra inspanningen. Het is zeer de vraag of z’n digitale ontsluiting vanuit de markt (van bekabelaars) tot stand komt, omdat toch vaak sprake zal zijn van investeringen die niet direct rendabel te maken zijn. Provincie en gemeenten zouden hierin kunnen faciliteren en daarmee de aanleg van de breedbandinfrastructuur kunnen versnellen.

In Zeeland ligt het niet voor de hand dat er twee of meerdere netwerken naast elkaar tot stand komen, zoals dat in dichtbevolkte regio’s wel het geval is. SER-Zeeland breekt daarom in haar advies een lans voor een open toegang van de beschikbare breedbandinfrastructuur voor providers en aanbieders van digitale toepassingen. Gebruikers en afnemers kunnen dan uit het aanbod kiezen voor datgene dat het best aansluit bij hun wensen. Een open toegankelijkheid stimuleert het gebruik van nieuwe toepassingen en diensten en bevordert daarmee innovatie.