Actueel

Advies over een vitale en aantrekkelijke detailhandelssector in Zeeland


SER-Zeeland is verontrust over de huidige situatie in de detailhandel in Zeeland. Bij veel winkeliers staat het water tot aan de lippen en steeds meer winkelpanden komen leeg te staan. Niet alleen op locaties die minder gunstig gelegen zijn, maar ook in de belangrijkste winkelstraten van de Zeeuwse binnensteden. Van een groeimarkt is de detailhandel in korte tijd geworden tot een krimpmarkt. Tegelijkertijd komt er nog steeds winkelruimte bij, vooral op plaatsen die perifeer gelegen zijn. Hierdoor wordt de positie van de Zeeuwse binnensteden als aantrekkelijke winkel- en verblijfsgebieden verder uitgehold. Gelet op o.a. de nog steeds toenemende leegstand van winkels blijkt dat de Zeeuwse gemeenten niet in staat zijn een gezamenlijke vuist te maken tegen deze ontwikkeling. SER-Zeeland doet dan ook een beroep op de Provincie Zeeland om meer regie te nemen en actief te sturen op het gebied van de detailhandel. Een goede en gevarieerde detailhandelssector is een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven en nieuwe werknemers. Ook het toerisme is gebaat bij aantrekkelijke en levendige binnensteden.

Dat schrijft SER-Zeeland in een advies aan het College van Gedeputeerde Staten. In haar advies constateert SER-Zeeland dat de detailhandel sterk in beweging is. Er is een stormachtige groei van het aantal webwinkels en er wordt door de consument steeds meer digitaal gewinkeld. Het online-winkelen gaat ten koste van de fysieke winkels. Daarbij komt dat als gevolg van de economische crisis de groei van de consumentenbestedingen al een aantal jaren stagneert. Het resultaat van deze ontwikkelingen is zichtbaar in het straatbeeld: op steeds meer plekken staan winkelpanden leeg. De verwachtingen voor de toekomst zijn terughoudend: het online-winkelen zal blijven groeien en het herstel van het consumentenvertrouwen in de economie laat op zich wachten.

Tegelijkertijd lijkt het erop dat veel winkeliers en gemeentebestuurders er nog steeds van overtuigd zijn dat de “goede, oude tijd” terugkomt. Bepaalde structurele marktontwikkelingen (zoals het online-winkelen en het veranderende consumentengedrag) worden ontkend of genegeerd. De bakens worden niet of onvoldoende verplaatst, waardoor leegstand en (op sommige plaatsen) zelfs verpaupering toenemen.

Volgens SER-Zeeland is de situatie in de detailhandel zo zorgelijk dat daardoor ook afbreuk wordt gedaan aan het Zeeuws vestigingsklimaat. Evenals onderwijs, gezondheidszorg en culturele voorzieningen is de detailhandel een essentieel onderdeel van het voorzieningenniveau in Zeeland. Aantrekkelijke winkelgebieden zijn immers een belangrijke voorwaarde voor vestiging van nieuwe ondernemingen, nieuwe werknemers en nieuwe inwoners. Ook om die reden kunnen wij het ons in Zeeland niet veroorloven om de ontwikkelingen in de detailhandel verder op zijn beloop te laten.

Gelet op het Zeeuwse belang dat in het geding is, doet SER-Zeeland een beroep op de provinciale overheid voor meer regie en sturing. Tot op heden ligt de provinciale rol ten aanzien van de detailhandel vooral op planologisch gebied (bijv. zorgvuldig ruimtegebruik en bundeling van functies) en op het gebied van de leefbaarheid (bijv. bereikbaarheid van winkels). SER-Zeeland pleit ervoor dat de Provincie Zeeland ook met een economische bril naar de retailsector kijkt en verzoekt het College van Gedeputeerde Staten daaraan in de nieuwe beleidsnota “Economische Agenda 2016 – 2019” aandacht te schenken. Daarin zullen provinciale keuzes gemaakt dienen te worden welke winkelgebieden versterkt moeten worden en welke winkelgebieden eventueel een andere functie krijgen. Ook pleit SER-Zeeland voor het stimuleren van het ondernemerschap in de detailhandel door het aanjagen van innovatie en vernieuwende concepten. De ambitie dient te zijn dat de Zeeuwse detailhandel tot de top van de Nederlandse detailhandel gaat behoren.