Actueel

Advies over de toeristische ontwikkelingskansen


Veel ondernemers in de toeristische sector in Zeeland hebben plannen om te investeren in hun bedrijf. Verwacht wordt dat alleen al in de komende vier jaar er sprake zal zijn van een investeringsimpuls van circa 700 miljoen euro. Uitvoering van deze investeringsplannen zal leiden tot een gestage groei van de werkgelegenheid in Zeeland. Ook diverse deskundigen op toeristisch gebied verwachten een toename van het aantal toeristische arbeidsplaatsen: een groei met 450 à 500 banen in de periode tot 2025 wordt realistisch geacht. Investeren is ook nodig om tegemoet te komen aan de hogere wensen van de recreant en is daarmee een voorwaarde voor de continuïteit van de sector. Het is daarom zaak dat de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten ondernemers optimaal ondersteunen om deze investeringsplannen uit te voeren. Daarbij wordt met name gedacht aan versobering van de wet- en regelgeving, aan snelle(re) procedures en aan terughoudendheid met lastenverzwaringen.


Dat schrijven SER-Zeeland en TOZeeland (het platform van de toeristische brancheorganisaties in Zeeland) in een brief aan de dagelijkse besturen van de Zeeuwse gemeenten en van de Provincie Zeeland. De directe aanleiding voor deze brief vormt het feit dat er een nieuw dagelijks provinciebestuur gevormd dient te worden en ook het feit dat er nieuwe economische beleidsnota van de Provincie Zeeland opgesteld gaat worden. In hun advies benadrukken SER-Zeeland en TOZeeland het grote economische belang van het toerisme: maar liefst 1 op de 11 Zeeuwen is werkzaam in deze sector. Daarmee is het toerisme naast de bedrijvigheid in de zeehavens en de landbouw één van de belangrijke pijlers van de Zeeuwse economie. Heel veel jaren heeft het toerisme in Zeeland de wind mee gehad en namen het toeristisch bezoek en de werkgelegenheid in de sector alleen maar toe. Daar is om een aantal redenen na 2010 verandering in gekomen. Groei van het toerisme is niet langer meer vanzelfsprekend. Daarom hebben SER-Zeeland en TOZeeland aan de adviesbureaus Van der Reest en Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd gevraagd aan te geven waar de groeikansen voor het toerisme in de komende jaren liggen. Zie het rapport “Zeeland Recreatieland”.

Behalve een pleidooi voor steun en medewerking van Zeeuwse overheden aan de realisering van investeringsplannen van toeristische ondernemers, bevat de gezamenlijke brief van SER-Zeeland en TOZeeland nog enkele andere adviezen. Beide organisaties vragen aan de Zeeuwse overheden om de zgn. unique selling points van toeristisch Zeeland te koesteren. Het gaat dan vooral om zaken als ruimte, authenticiteit, frisse lucht, water en strand.  Ontwikkelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op deze unique selling points dienen uiterst zorgvuldig te worden afgewogen. Als voorbeeld noemen SER-Zeeland en TOZeeland de steeds grotere druk om op het strand (o.a. strandslaaphuisjes) in de duinen bebouwing toe te staan. Dit vormt vaak een regelrechte aantasting van het natuurlijk karakter van de kuststrook en dat is nu juist één van de belangrijkste motieven van toeristen om Zeeland als vakantiebestemming te kiezen.   

Naast de belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid (ook in afgeleide sectoren als detailhandel, bouwnijverheid en dienstverlening), kan het toerisme ook een rol spelen bij het oplossen dan wel het verminderen van een aantal maatschappelijke vraagstukken in Zeeland. In een dunbevolkt gebied als Zeeland kan de aanwezigheid van toeristen soelaas bieden bij het in stand houden van voorzieningen als winkels, ziekenhuizen en theaters. Daar kunnen dan alle Zeeuwen van profiteren. Het toerisme kan er voor zorgen dat Zeeland aantrekkelijk blijft voor de eigen inwoners en een geschikte vestigingsprovincie blijft voor nieuwe inwoners en nieuwe ondernemingen. Diverse grote concerten en filmfestivals kunnen in Zeeland plaatsvinden dankzij de aanwezigheid van toeristen, terwijl juist deze culturele festiviteiten weer positief zijn voor de toeristische sector. Een en ander geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de aankomst van een Touretappe in 2015 op de stormvloedkering.

SER-Zeeland en TOZeeland adviseren de Zeeuwse overheden dan ook om vooral die initiatieven te stimuleren, die leiden tot meer samenwerking over sectoren heen.  

Een onderwerp dat vanuit de toeristische sector steeds meer belangstelling krijgt is de digitale ontsluiting van Zeeland. In veel gebieden is de digitale infrastructuur state of the art. De toerist van vandaag wil en verwacht een probleemloze aansluiting op het digitale netwerk en accepteert niet dat deze aansluitingen op zijn/haar vakantieadres minder zijn dan wat hij/zij thuis gewend is. Echter in dunbevolkte buitengebieden in Zeeland laat de digitale bereikbaarheid soms te wensen over. Nog niet overal is er een toekomstbestendige breedbandinfrastructuur. Toeristische ondernemers in deze gebieden kunnen vooralsnog niet mee met de verdere digitalisering en informatisering en dit verzwakt hun concurrentiepositie. Beide organisaties doen een oproep aan de Zeeuwse overheden om initiatieven te ondersteunen, die leiden tot een betere digitale bereikbaarheid van Zeeuwse recreatiegebieden.