Actueel

Advies ten behoeve van de opstelling van de Kadernota Economische Agenda 2016 – 2019


Na een lange periode van economische stagnatie trekt de economie weer aan. Tal van signalen wijzen daarop. Ook de Zeeuwse economie heeft diepe littekens overgehouden van deze jarenlange economische crisis. Tal van bedrijven hebben – noodgedwongen – de deuren moeten sluiten en de werkloosheid ligt nog steeds op een te hoog niveau. Het is daarom zaak dat het provinciale beleid stevig inzet op economische groei. Dat kan door de juiste keuzes te maken en de goede verbindingen te leggen op het gebied van economische groei, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. Van de Provincie Zeeland wordt verwacht dat zij een belangrijke initiërende en stimulerende rol vervult om alle partners (overheden, onderwijs, ondernemers) nog meer te laten samenwerken in het belang van de Zeeuwse economie. Dit dienen belangrijke uitgangspunten te zijn voor het economische beleid van het nieuwe dagelijkse bestuur van de Provincie Zeeland voor de komende vier jaren.

 

Dit is de hoofdlijn van het advies dat SER-Zeeland onlangs heeft uitgebracht aan het College van GS ten behoeve van de opstelling van de zgn. Kadernota Economische Agenda 2016 – 2019. Het College van GS had SER-Zeeland om een advies gevraagd. SER-Zeeland stelt in haar brief voor om te kiezen voor een viertal thema’s. Allereerst het stimuleren van de innovatiekracht van het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf. Economische groei is alleen maar mogelijk als het bedrijfsleven blijft innoveren en daarmee haar concurrentiepositie behoudt of versterkt. Daarnaast is ook de bevordering van de verduurzaming van de economie een belangrijk speerpunt. Een essentieel onderdeel hiervan is de biobased economy. SER-Zeeland adviseert het College van GS het beleid op dit terrein voort te zetten. Als derde thema ziet SER-Zeeland de verbetering van de stedelijke voorzieningen. Goed functionerende steden met kwalitatief goede voorzieningen zijn onmisbaar voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zeeland. Tenslotte adviseert SER-Zeeland om de digitale bereikbaarheid van Zeeland verder te verbeteren: de ambitie dient te zijn dat overal in Zeeland de digitale infrastructuur state of the art is.

SER-Zeeland verwacht van de nieuwe nota Economische Agenda dat deze een heldere en enthousiasmerende visie en strategie presenteert op het benutten van de groeikansen van de Zeeuwse economie. Een visie en een strategie, die ook door andere Zeeuwse overheden en instellingen wordt onderschreven, zodat “alle neuzen dezelfde kant op staan”. 

Waar dat nodig is vanuit het bredere Zeeuwse belang is SER-Zeeland trouwens voorstander van een wat steviger regiefunctie van de provincie. Als de Zeeuwse gemeenten er niet in slagen of bereid zijn om zelf tot goede afspraken te komen over gezamenlijk beleid ten aanzien van sociaal-economische onderwerpen, adviseert SER-Zeeland de provincie niet te schromen om actief in te grijpen en initiatieven te ontplooien.