Actueel

Goede kennisinfrastructuur onmisbaar voor Zeeuwse economie


Gelet op de economische belangen die in het geding zijn, adviseert SER-Zeeland aan het dagelijkse provinciebestuur om de conclusies en aanbevelingen van het rapport Campus Zeeland! ter harte te nemen. Het is niet alleen belangrijk dat in het nieuwe economische beleidsplan van de Provincie Zeeland hiervoor financiële middelen gereserveerd worden. Ook vraagt SER-Zeeland om een stevige coördinerende en stimulerende rol van het provinciebestuur bij de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport.

 

Kennis wordt steeds meer bepalend voor de economische en welvaartsgroei van een regio. Daarom is de Zeeuwse economie erg gebaat bij een verdere versterking van de zgn. kennisinfrastructuur. Het rapport Campus Zeeland!, dat midden vorig jaar is verschenen, doet een heleboel aanbevelingen om het hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Zeeland te verbeteren. Eén van de in het oog springende adviezen is de oprichting van een tweede University College op Walcheren, dat zich richt op techniek en ondernemerschap en dat nauw verbonden is aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Ook wordt aanbevolen om de Delta Academy van de Hogeschool uit te bouwen tot gerenommeerd Delta Instituut met kennis op het gebied van water, klimaatverandering en deltatechnologie. Een betere kennisinfrastructuur maakt het mogelijk dat Zeeland de economische ontwikkelingen in omliggende regio’s kan blijven bijhouden en dat de welvaart toeneemt. Ook voor de leefbaarheid en voor de vestiging van meer hoger opgeleiden is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in het aanbod en in de kwaliteit van de Zeeuwse onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

In haar brief aan het College van Gedeputeerde Staten vraagt SER-Zeeland ook aandacht voor de positie van het middelbaar onderwijs in Zeeland. In Campus Zeeland! komt het middelbaar onderwijs nauwelijks aan bod. Het mbo-onderwijs staat voor grote uitdagingen, die samenhangen met de trend van verdergaande robotisering, digitalisering en automatisering van onze samenleving. Deze ontwikkelingen zullen vooral van invloed zijn op het werk van middelbaar opgeleiden. De verwachting is dat de arbeidsmarkt van de (nabije) toekomst meer behoefte heeft aan hoger en lager opgeleiden en minder aan middelbaar opgeleiden. Steeds meer middelbare functies zullen onder druk komen te staan door de robotisering. Onze provincie telt ongeveer 92.000 Zeeuwen met een mbo-opleiding, ofwel maar liefst 48% van de Zeeuwse beroepsbevolking is middelbaar opgeleid. Dit percentage ligt aanmerkelijk hoger dan in andere provincies. Het is dus zaak dat ROC’s tijdig hun onderwijsaanbod aanpassen aan deze ontwikkelingen en aan de veranderende vraag naar personeel. Hierbij helpt het ook zeker als er een betere aansluiting komt tussen enerzijds de MBO-opleidingen en anderzijds de HBO/WO-opleidingen in Zeeland, waardoor studenten bijvoorbeeld makkelijker kunnen doorstromen.