Actueel

Advies inzake economische kansen van de circulaire economie voor het Zeeuwse bedrijfsleven


De omschakeling van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie is niet alleen goed voor het milieu, maar biedt ook kansen voor het Zeeuwse bedrijfsleven. In een circulaire economie is er geen afval meer, maar worden afvalstoffen opnieuw als grondstoffen gebruikt voor andere producten, met andere woorden kringlopen worden gesloten. Zeeuwse ondernemers spelen al in op deze trend en hergebruiken steeds vaker (schaarse) grondstoffen. SER-Zeeland adviseert de Zeeuwse overheden om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren en hieraan in het economisch beleid meer aandacht te schenken. Zeeland dient op het gebied van de circulaire economie een vooraanstaande positie in te nemen. Dat biedt economische kansen en kansen op meer werkgelegenheid en onderstreept het imago van Zeeland als dynamische en duurzame regio.

SER-Zeeland is positief over de kansen van de  circulaire economie voor het Zeeuwse bedrijfsleven. Het benutten van die kansen draagt bij aan een vitale Zeeuwse economie, zorgt voor behoud van werkgelegenheid en het creëert ook nieuwe banen. Het is daarom zaak dat de Provincie Zeeland deze ontwikkelingen stimuleert. Door voorwaarden in vergunningen (restproducten worden vaak nog als afval beschouwd en niet als grondstoffen) worden ondernemers soms onnodig belemmerd om restproducten te gebruiken. SER-Zeeland adviseert om bij de vergunningverlening juist het hergebruik van restproducten te stimuleren. Een zgn. koepelvergunning zou zeer vernieuwend zijn en helpen om circulaire initiatieven te versnellen.

Niet alleen provinciale en gemeentelijk wet- en regelgeving zitten ondernemers die circulair willen gaan soms dwars. Ook op landelijk en Europees niveau knelt de wet- en regelgeving vaak. Een groot probleem voor Zeeland als zeehaven- en grensprovincie vormt de administratieve rompslomp inzake het grensoverschrijdend transport van reststromen. SER-Zeeland roept de Provincie op deze knelpunten nog meer onder de aandacht van het Rijk en de Europese Unie te brengen. Landelijke en Europese wetgeving dient de ontwikkeling naar een circulaire economie aan te jagen. Daarom zou er juist een vrijhandelszone voor reststoffen in Noordwest-Europa tot stand gebracht dienen te worden. 

In diverse organisaties is de Provincie Zeeland betrokken als aandeelhouder of toezichthouder. Vanuit deze posities kan de Provincie zich sterk maken voor meer aandacht voor circulariteit in de bedrijfsvoering van deze organisaties. Belangrijk is daarbij wel dat de Provincie voldoende afstand houdt tot de dagelijkse aansturing. Dat is en blijft de taak voor de directies.

Kansen voor wat betreft circulaire economie liggen vooral in de zgn. cross-overs tussen verschillende sectoren. Een fraai voorbeeld daarvan is het project Smart Delta Resources (SDR), waarin Zeeuwse industriële ondernemingen uit diverse sectoren samenwerken om reststromen en afvalstoffen een “nieuw leven” te geven. Samen met netwerkorganisaties van het bedrijfsleven zou de Provincie Zeeland zich meer moeten inzetten om ondernemers uit verschillende sectoren bij elkaar te brengen.       

Voor de onderbouwing van haar advies aan de Zeeuwse overheden heeft SER-Zeeland aan het  adviesbureau CE-Delft verzocht te adviseren over de economische en werkgelegenheidskansen van de verdere ontwikkeling naar een circulaire economie in Zeeland. In welke sectoren liggen die kansen en wat is nodig om die kansen te verzilveren? Hoe kunnen de Zeeuwse overheden de transitie naar een circulaire economie stimuleren en de economische kansen helpen benutten?

Volgens CE-Delft is er een drietal specifiek Zeeuwse kansen op het gebied van circulaire economie:

  1. de recycling van kunststoffen (bijv. EPS, een soort van piepschuim) op een grootschalige en professionele wijze,
  2. Zeeland als voorbeeldregio voor het beter sluiten van de nutriëntenkringloop met een sterke agrofoodsector,
  3. de recreatiesector, die als hét uithangbord voor circulariteit in de agrofood en de bouw optreedt.