Actueel

Economische problematiek vraagt om urgentie, daadkracht en regie


Onlangs heeft de commissie Balkenende haar rapport uitgebracht over de mogelijkheden om de economische structuur en de werkgelegenheidssituatie in Zeeland te verbeteren. SER-Zeeland vindt dat dit rapport een goede basis biedt om vanuit Zeeland aan de slag te gaan met het stimuleren van de economie. Volgens SER-Zeeland heeft de commissie Balkenende de urgentie van de economische problematiek echter onderschat. Er is alle aanleiding om meteen al alle zeilen bij te zetten. Verder is SER-Zeeland van mening dat de commissie onvoldoende aandacht besteedt aan de werkloosheidsproblematiek in Zeeland en blijft het onduidelijk of het acties en maatregelen, die de commissie voorstelt, voldoende arbeidsplaatsen opleveren.

Naar aanleiding van de sluiting van diverse, grote Zeeuwse ondernemingen en de daarmee gepaard gaande massa-ontslagen van werknemers, hebben het Ministerie van Economische Zaken en het Provinciebestuur van Zeeland eind vorig jaar besloten om de zgn. Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland te installeren. Deze commissie, die meestal aangeduid wordt met de naam van haar voorzitter: commissie Balkenende, had tot taak met voorstellen te komen die het economisch tij in Zeeland moeten keren. Begin juni is het eindrapport gepresenteerd.  

In een brief aan het College van GS heeft SER-Zeeland enkele reflecties geplaatst bij de inhoud en de aanbevelingen van dit rapport (“Zeeland in stroomversnelling”). Naast waardering voor de analyse van de Zeeuwse economie en van de kansen en problemen die zich aandienen, plaatst SER-Zeeland toch ook enkele kanttekeningen bij het rapport. Volgens SER-Zeeland is er wel degelijk een urgent probleem, dat geen verder uitstel van acties en maatregelen duldt. Weliswaar is de werkloosheid in Zeeland relatief gezien niet aan de hoge kant, maar Zeeland “exporteert” haar werkloosheid. Veel Zeeuwen werken buiten de provincie en jonge, hoog opgeleide Zeeuwen komen na hun studie niet terug naar de provincie, maar vinden (noodgedwongen) elders een baan. Als gevolg hiervan ontgroent Zeeland in hoge mate en daalt zelfs het bevolkingsaantal in sommige gebieden.

Tenslotte is SER-Zeeland van mening dat in ”Zeeland in stroomversnelling” het belang van de bestaande bedrijvigheid enigszins onderbelicht blijft. Natuurlijk is het inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals biobased economy en circulaire economie, belangrijk voor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. De innovatie en de vernieuwing van de Zeeuwse economie zullen vooral gedragen moeten worden door de bestaande ondernemingen. Het is daarom belangrijk dat overheden het aanwezige bedrijfsleven nog beter koesteren en faciliteren. Een generiek stimuleringsbeleid voor het Zeeuwse bedrijfsleven, inclusief een verdere verbetering van het Zeeuwse vestigingsklimaat, dienen dan ook in de nieuwe Beleidsnota Economie van de Provincie Zeeland beleidsspeerpunten te zijn.