Actueel

Advies inzake de Agenda Zeeuwse Omgevingsvisie


Eind volgend jaar wil de Provincie Zeeland de nieuwe Omgevingsnota vaststellen. Deze beleidsnota bevat een integrale visie voor de fysieke leefomgeving in Zeeland. Allerlei onderwerpen en ontwikkelingen, die van Zeeuws belang zijn, zullen in de Omgevingsvisie aan bod komen. Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur van de Provincie Zeeland aan SER-Zeeland verzocht om te adviseren over de zgn. Agenda Zeeuwse Omgevingsvisie (“Agenda”). Dit is één van de eerste bouwstenen om te komen tot de nieuwe Omgevingsvisie.

 

Volgens SER-Zeeland is het inderdaad praktisch om bij de opstelling van de Omgevingsvisie gebruik te maken van diverse recente nota’s en plannen over deelterreinen van de fysieke omgeving, zoals bijv. de Kustvisie, Beleidsnota Economische Agenda 2017 – 2021, Natuurvisie en het Mobiliteitsplan. Overigens is het waarschijnlijk dat er tussen deze nota’s op onderdelen tegenstellingen of spanningsvelden aanwezig zijn. En hoe ga je daar in een integrale Omgevingsvisie mee om? Welke keuzes maak je dan en waar liggen de provinciale prioriteiten? In de “Agenda” wordt aan deze vragen nauwelijks aandacht besteed. SER-Zeeland adviseert dan ook om een “overkoepelende visie” op te stellen, die als toetsingskader voor de deelvisies kan fungeren.

Met behulp van zo’n overallvisie en een gedegen analyse van de trends en ontwikkelingen die op Zeeland afkomen (zoals o.a. klimaatverandering, bevolkingsontwikkeling, verduurzaming van de energievoorziening, voortgaande digitalisering en robotisering) kunnen vervolgens de strategische opgaven voor Zeeland worden geformuleerd. Op basis daarvan kunnen dan concrete beleidsdoelen worden geformuleerd om deze trends en ontwikkelingen te vertalen in economische kansen, kansen voor de leefbaarheid, kansen voor natuur en landschap en kansen voor een gezonde regio. Juist door eigen strategische keuzes te maken kan Zeeland zich onderscheiden van andere regio’s.

Het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie is volgens SER-Zeeland een kans voor de Provincie Zeeland om zich (nog meer) zichtbaar te maken naar de Zeeuwen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. SER-Zeeland waardeert dan ook de inzet van de Provincie Zeeland om Zeeuwen en organisaties nauw te betrekken bij de Omgevingsvisie. Dat is van belang voor het draagvlak in de samenleving voor de Zeeuwse Omgevingsvisie. Belangrijk daarbij is dan wel dat alle betrokkenen het gevoel hebben dat hun mening er toe doet en dat er op een goede manier mee wordt omgegaan. SER-Zeeland plaatst hierbij een kanttekening: als iedereen zich moet kunnen herkennen in de te maken keuzes, leidt dat tot grijze compromissen, die niet in het belang van Zeeland als geheel hoeven te zijn. Het is juist de verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur om keuzes te maken en focus aan te brengen in het belang van Zeeland als geheel.

Zeeland wordt niet “gemaakt” door beleidsplannen en visies in het provinciehuis en in de gemeentehuizen. SER-Zeeland vraagt om een Omgevingsvisie, die flexibel is, ruimte laat voor maatwerk en gewenste ontwikkelingen en projecten stimuleert. Maar ook om een Omgevingsvisie op hoofdlijnen, die gaat over zaken die ervoor Zeeland echt toe doen. De uitwerking daarvan dient plaats te vinden op lokaal en regionaal niveau. Dat past ook prima bij de doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet van het Kabinet.