Actueel

Advies inzake landelijk Skills-akkoord


Het brede herstel van de economie heeft ertoe geleid dat er momenteel sprake is van een krappe situatie op de arbeidsmarkt. In relatief korte tijd is het aantal mensen met een WW-uitkering fors gedaald en tegelijkertijd is het aantal vacatures sterk toegenomen. Dit landelijke beeld geldt ook voor Zeeland. Door deze situatie dreigen nieuwe ontwikkelingen en projecten, die van belang zijn voor de Zeeuwse economie, niet of nauwelijks van de grond te komen. Op de wat langere termijn zullen als gevolg van robotisering en verdergaande digitalisering functies veranderen en zullen medewerkers om-, her- en bijgeschoold dienen te worden. Landelijke wetgeving en beleid verhinderen soms dat praktische oplossingen mogelijk zijn voor de groeiende mismatch op de regionale arbeidsmarkten.  

In verband hiermede hebben de voorzitters van de regionale SER’en in een brief aan de landelijke SER verzocht om te bewerkstelligen dat er spoedig een landelijk Skills-akkoord komt. De voorzitters zijn van mening dat bovengenoemde trends als robotisering en digitalisering niet afgewacht dienen te worden, maar dat wij daarop nu al dienen in te spelen. Daarom is het belangrijk om snel te komen tot een betere balans in de verhouding flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, tot versterking van de maatschappelijke participatie, en tot verbetering van het leerklimaat in onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Als Europese, nationale, regionale en sectorale fondsen ontschot worden, kan er meer slagkracht in de regio’s gerealiseerd worden. Dat zal bijdragen aan een inclusieve samenleving, waar volop ruimte is voor werknemers met een arbeidsbeperking, waar tijdig de bakens worden verzet en waar de mismatch op de arbeidsmarkt wordt verminderd. En waar het “leven lang leren” wordt gestimuleerd in relatie tot de economische ontwikkeling.

 

In alle regio’s, waaronder Zeeland, wordt de behoefte gevoeld aan een door de SER gefaciliteerd landelijk Skills-akkoord, dat gericht is op economische groei, innovatie en persoonlijke ontwikkeling in leren en werken. Zo’n landelijk akkoord dient de basis te vormen voor nieuwe coalities tussen de sociale partners, arbeidsmarktpartijen, het onderwijs, de overheden en partijen in het sociale domein.

 

In de brief komen ook enkele projecten aan de orde, die duidelijk maken dat in Zeeland het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid al de handen in één geslagen hebben om tot een beter evenwicht op de arbeidsmarkt te komen, nu en in de toekomst. Genoemd worden m.n. Campus Zeeland, het Huis van de Techniek en het Centrum voor Top Techniek.