Actueel

Advies over de kansen van robotisering voor Zeeland


Het is belangrijk dat er snel een sector-overstijgend platform tot stand komt om de verdere ontwikkeling van de robotisering in Zeeland te stimuleren. Zo’n platform heeft tot doel om het maatschappelijk draagvlak voor robotisering te vergroten door middel van het (laten) uitvoeren van projecten om Zeeuwse ondernemingen meer robotproef te maken. Ook zou het platform zich dienen in te zetten om voorbeeldprojecten van robotisering te verzamelen en de resultaten daarvan in beeld te brengen. Het is belangrijk dat dit platform breed samengesteld is. In ieder geval de sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden), het beroepsonderwijs, de overheid en Impuls Zeeland zullen daarbij betrokken dienen te zijn.

Dat is één van de aanbevelingen in het rapport “Kansen van robotisering voor Zeeland”. In opdracht van SER-Zeeland heeft HZ University of Applied Sciences een studie verricht naar de effecten van de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie. Het rapport is op maandag 17 december jl. door Luit Ezinga, voorzitter van SER-Zeeland, aangeboden aan Jo-Annes de Bat, Gedeputeerde voor o.a. Economie van  de Provincie Zeeland. Ook aan Eric de Ruijsscher, voorzitter van de Economic Board Zeeland is het rapport overhandigd.

 

Door nieuwe technologische ontwikkelingen doen steeds meer en steeds slimmere robots hun intrede bij ondernemingen. Uit een recente studie van het World Economic Forum blijkt dat verwacht wordt dat in 2025 meer dan de helft van de banen door robots zal worden uitgevoerd. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven zal hiermee te maken krijgen.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het Zeeuwse bedrijfsleven? Hoe kunnen ondernemers bereiken dat de inzet van robots binnen hun bedrijf een succes wordt?

Tegelijkertijd speelt de vraag of de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie als een kans of als een bedreiging dient te worden beschouwd. Een bedreiging, omdat de Zeeuwse economie relatief veel banen op MBO-niveau telt en juist die komen het eerst in het gedrang bij meer robotisering. Maar misschien ook en vooral als een kans, omdat het één van de oplossingen kan zijn voor de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt.

 

Robotisering is voor ondernemers een complex proces, dat vaak diep ingrijpt in de bedrijfsvoering. Kiezen voor robotisering is een strategische keuze, waarbij ondernemers zelf het heft in eigen hand moeten nemen, de medewerkers en de klant mee moeten zien te krijgen en ook nog dienen deel te nemen aan netwerken om “robot-ervaringen” met andere ondernemers uit te wisselen. Zonder goede voorbereiding en samenwerking met de betrokken werknemers en met leveranciers en instanties is het risico groot dat robots werkeloos in een hoek van de bedrijfshal hun dagen slijten. De onderzoekers geven een aantal waardevolle adviezen aan ondernemers om de kans op een succesvol gebruik van robots te vergroten.

    

Maar de uitkomsten geven ook aan dat het inspelen op de robotontwikkelingen niet alleen een zaak is van het bedrijfsleven. Duidelijk komt naar voren dat ook de Zeeuwse overheden en het beroepsonderwijs een faciliterende en stimulerende rol hebben om dit proces succesvol te laten verlopen. Geadviseerd wordt dat de Provincie Zeeland in haar economisch beleid de verdere robotisering van het Zeeuwse bedrijfsleven ondersteunt en stimuleert. Natuurlijk zijn er al diverse ondernemers aan de slag met robotisering. En dat zijn niet alleen de grotere ondernemingen. Dat de Emergoprijs dit jaar is toegekend aan KV-Techniek, een bedrijf dat robots voor diverse toepassingen ontwikkelt, maakt duidelijk dat ook het midden- en kleinbedrijf op de “robot-tour” is. Maar het moeten niet alleen de voorlopers zijn, meer Zeeuwse bedrijven zullen met dit thema aan de slag dienen te gaan. Een stimulerend provinciaal beleid kan zorgen voor dat positieve zetje voor veel ondernemers.      

 

Volgens SER-Zeeland is urgentie geboden. De voortgaande robotisering zal ertoe leiden dat het Zeeuwse bedrijfsleven zich zal moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen. Dit vormt een enorme uitdaging, omdat niets doen geen optie is. SER-Zeeland zal zich daarom in de komende maanden inzetten om zoveel mogelijk Zeeuwse stakeholders te benaderen met de vraag wat zij kunnen en willen bijdragen aan de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport. Pas als alle betrokken instanties bereid zijn om hun schouders er onder te zetten en ondernemers en werknemers te faciliteren, zal het lukken om tijdig het Zeeuwse bedrijfsleven robotproof te maken.