Actueel

Vervolgadvies inzake de kansen van robotisering voor het Zeeuwse bedrijfsleven


De Zeeuwse kennis- en innovatienetwerken kunnen een belangrijke rol vervullen bij het aanjagen van robotisering bij het Zeeuwse bedrijfsleven. Temeer ook omdat veel van deze netwerken digitalisering en robotisering al als belangrijke kansrijke ontwikkelingen binnen hun sector of hun keten beschouwen. SER-Zeeland adviseert de Provincie Zeeland dan ook om deze kennis- en innovatienetwerken inhoudelijk en financieel te ondersteunen, zodat zij aan deze rol ook daadwerkelijk invulling kunnen geven. Door aan te haken bij de bestaande netwerken is het ook niet nodig dat een nieuwe organisatie dient te worden ingericht om het Zeeuwse bedrijfsleven robotproof te maken.

 

Op verzoek van SER-Zeeland heeft de Hogeschool Zeeland in 2018 onderzoek gedaan naar de kansen van robotisering voor Zeeland. Uit de eindrapportage komt naar voren dat het toenemend gebruik van robots in het Zeeuwse bedrijfsleven niet gezien mag worden als een bedreiging voor de werkgelegenheid. Integendeel, robots bieden juist kansen voor ondernemers, voor werknemers en voor de Zeeuwse economie. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf “hikken aan” tegen het inzetten van robots in de bedrijfsvoering. Daarom stelt de Hogeschool Zeeland voor om vanuit de overheden, de onderwijsinstellingen en de sociale partners pro-actief en gezamenlijk aan de slag te gaan om het Zeeuwse bedrijfsleven robotproof te maken. Uit diverse gesprekken en bijeenkomsten heeft SER-Zeeland geconcludeerd dat de kennis- en innovatienetwerken een sleutelrol kunnen vervullen bij het stimuleren van de robotisering bij het Zeeuws bedrijfsleven. In diverse sectoren en ketens zijn deze netwerken al operationeel, zoals bijv. in de maintenance en procesindustrie, in de logistieke sector, in de zorgsector en in de foodketen. Kennis- en innovatienetwerken zijn vaak samenwerkingsverbanden van ondernemingen en kennisinstellingen met als doel om de concurrentie- en innovatiekracht van de bedrijven in een sector te versterken.

De kennis- en innovatienetwerken geven zelf aan dat zij nog op zoek zijn naar een geschikte aanpak om hun leden/ondernemers te ondersteunen op het gebied van digitalisering en robotisering. Hoewel er geen blauwdruk is voor alle sectoren en ketens en het vaak gaat om maatwerk, is er een grote behoefte om als netwerken meer kennis en ervaring uit te wisselen. Niet alleen op het gebied van digitalisering en robotisering, maar ook wat betreft andere thema’s. Door enkele netwerken is het zgn. smart gate-initiatief genomen, dat tegemoet komt aan deze behoefte. Meer samenwerking tussen de kennis- en innovatienetwerken heeft ook als belangrijk voordeel dat economie-brede en robuuste Zeeuwse projecten met een grotere kans op succes een beroep kunnen doen op een bijdrage uit landelijke regelingen en/of uit één van de Europese fondsen. Kortom, voldoende reden om als Provincie Zeeland dit initiatief vanuit de netwerken te ondersteunen en te versterken.

Het belang van digitalisering en robotisering voor Zeeland is groot. Uit concurrentieoverwegingen kan het Zeeuwse bedrijfsleven niet achterblijven. Daarom is het noodzakelijk dat er in Zeeland voldoende kennis en inhoudelijke expertise aanwezig is. Kennis en expertise vooral op het gebied van het toepassen van bestaande robotmogelijkheden en dus niet zozeer wat betreft het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten van robots. De kennis- en innovatienetwerken zijn te klein van omvang om een en ander in eigen beheer te doen. Door de handen ineen te slaan zouden Economische Impuls Zeeland en de onderwijsinstellingen (Scalda, Hogeschool Zeeland en op termijn ook de University Colelge Roosevelt) hier gezamenlijk in kunnen voorzien en hieraan ook continuïteit dienen te geven. SER-Zeeland verzoekt aan de Provincie Zeeland om de inhoudelijke samenwerking tussen de genoemde organisaties, gericht op het opbouwen van kennis over en expertise van robottoepassingen, waar mogelijk te stimuleren.