SER-Zeeland

Advies inzake het deelnemen aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen


SER-Zeeland roept de Zeeuwse gemeenten op om in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid niet alleen naar de prijs/kwaliteit-verhouding te kijken, maar zij adviseert om daarin ook om meer aandacht te besteden aan maatschappelijke doelen op het gebied van duurzaamheid en sociale gerechtigheid. Een belangrijke eerste stap daartoe is om als gemeente het landelijke Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te ondertekenen.  Ondertekening impliceert dat een gemeente binnen zes maanden een concreet actieplan opstelt, waarin zij aangeeft hoe zij “maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden” gaat invullen.

 

Dit advies geeft SER-Zeeland aan de Colleges van B & W van diverse Zeeuwse gemeenten en daarmee herhaalt SER-Zeeland haar eerdere advies over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Zeeuwse overheden. Beleidsmatig schenken gemeenten steeds meer aandacht aan duurzaamheidsthema’s, zoals biobased economy, circulaire economie, verduurzaming van de energievoorziening, energiebesparing etc. Dat geldt ook voor thema’s op sociaal terrein, zoals het tegengaan van kinderarbeid, het stimuleren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer in het arbeidsproces worden ingeschakeld en het bevorderen dat werknemers een reële beloning ontvangen voor hun geleverde arbeid. Omdat Zeeuwse overheden dit soort van maatschappelijke thema’s belangrijk vinden, ligt het volgens SER-Zeeland voor de hand om die ambities ook op te nemen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

SER-Zeeland pleit ervoor om in het gemeentelijk inkoopbeleid het Zeeuwse bedrijfsleven een reële kans te geven. Door overheidsopdrachten uit te voeren, krijgen Zeeuwse ondernemers de gelegenheid om tijdig in te spelen op de grote maatschappelijke transities, zoals energie, klimaat, circulaire economie en landbouw. Zo bouwen zij ervaring en kennis op met nieuwe technieken en nieuwe processen, die straks nodig zijn. Ook draagt maatschappelijk verantwoord inkopen bij aan een samenleving, waarin iedereen meedoet en meetelt. En zijn of haar talenten in kan zetten voor meer welvaart en welzijn.    

 

Juist de huidige economische crisis als gevolg van het Coronavirus vormt volgens SER-Zeeland een extra aanleiding voor overheden om te nu “investeren” in maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. Ondernemers, werknemers en overheden zullen zich in de komende periode sterk dienen te maken om de economie op orde te brengen. In veel sectoren zullen fundamentele veranderingen nodig zijn voor een structureel herstel. Dat biedt kansen voor versnelling van de grote maatschappelijke transities, waarvoor Nederland zich geplaatst ziet.    

 

Inmiddels is het Manifest Maatschappelijk Inkopen al door veel overheden ondertekend en zijn Ministeries, Provincies, Waterschappen en Gemeenten hiermee al aan de slag gegaan. Steeds meer overheidsorganisaties werken met een vastgesteld maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Dat geldt ook in Zeeland, waar de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de Gemeenten Goes, Schouwen-Duiveland en Sluis al het goede voorbeeld geven. 

Pagina 1 van 19  > >>

11 april 2022
Het faciliteren van het hybride werken door de Rijksoverheid draagt bij aan een betere spreiding van wonen en werken over Nederland. Enerzijds zal dit leiden tot minder druk en congestie in de Randstad, anderzijds zorgt het voor een boost van de vitaliteit en leefbaarheid van de gebieden buiten de Randstad. Vooral regio’s met een krimpende bevolkingsomvang kunnen profijt trekken van het meer hybride werken. Daarvoor is wel nodig dat er in deze gebieden onder andere (meer) woningen gebouwd kunnen gaan worden, die aansluiten bij de woonwensen van deze nieuwkomers. Dat is één van de adviezen van de regionale SER’en van Noord-Brabant, Noord-Nederland, Overijssel en Zeeland in een brief van begin dit jaar aan de landelijke SER.
23 december 2020

In de concept-Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is er veel aandacht voor de woningvoorraad. Daarbij gaat het vooral om het toekomstbestendig en CO2-neutraal maken van de bestaande Zeeuwse woningen. Dat is op zich begrijpelijk, omdat Zeeland beschikt over een relatief verouderd woningbestand, dat nog onvoldoende geïsoleerd is en vaak niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voldoet. Omdat de Provincie Zeeland echter uitgaat van een maar zeer beperkte bevolkingsgroei in de komende jaren, krijgt groei van het aantal woningen een (te) lage prioriteit. SER-Zeeland roept de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten daarom op om meer ambitie te tonen, een actief woningbouwbeleid te voeren en meer woningen te bouwen.