Actueel

Advies inzake het deelnemen aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen


SER-Zeeland roept de Zeeuwse gemeenten op om in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid niet alleen naar de prijs/kwaliteit-verhouding te kijken, maar zij adviseert om daarin ook om meer aandacht te besteden aan maatschappelijke doelen op het gebied van duurzaamheid en sociale gerechtigheid. Een belangrijke eerste stap daartoe is om als gemeente het landelijke Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te ondertekenen.  Ondertekening impliceert dat een gemeente binnen zes maanden een concreet actieplan opstelt, waarin zij aangeeft hoe zij “maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden” gaat invullen.

 

Dit advies geeft SER-Zeeland aan de Colleges van B & W van diverse Zeeuwse gemeenten en daarmee herhaalt SER-Zeeland haar eerdere advies over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Zeeuwse overheden. Beleidsmatig schenken gemeenten steeds meer aandacht aan duurzaamheidsthema’s, zoals biobased economy, circulaire economie, verduurzaming van de energievoorziening, energiebesparing etc. Dat geldt ook voor thema’s op sociaal terrein, zoals het tegengaan van kinderarbeid, het stimuleren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer in het arbeidsproces worden ingeschakeld en het bevorderen dat werknemers een reële beloning ontvangen voor hun geleverde arbeid. Omdat Zeeuwse overheden dit soort van maatschappelijke thema’s belangrijk vinden, ligt het volgens SER-Zeeland voor de hand om die ambities ook op te nemen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

SER-Zeeland pleit ervoor om in het gemeentelijk inkoopbeleid het Zeeuwse bedrijfsleven een reële kans te geven. Door overheidsopdrachten uit te voeren, krijgen Zeeuwse ondernemers de gelegenheid om tijdig in te spelen op de grote maatschappelijke transities, zoals energie, klimaat, circulaire economie en landbouw. Zo bouwen zij ervaring en kennis op met nieuwe technieken en nieuwe processen, die straks nodig zijn. Ook draagt maatschappelijk verantwoord inkopen bij aan een samenleving, waarin iedereen meedoet en meetelt. En zijn of haar talenten in kan zetten voor meer welvaart en welzijn.    

 

Juist de huidige economische crisis als gevolg van het Coronavirus vormt volgens SER-Zeeland een extra aanleiding voor overheden om te nu “investeren” in maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. Ondernemers, werknemers en overheden zullen zich in de komende periode sterk dienen te maken om de economie op orde te brengen. In veel sectoren zullen fundamentele veranderingen nodig zijn voor een structureel herstel. Dat biedt kansen voor versnelling van de grote maatschappelijke transities, waarvoor Nederland zich geplaatst ziet.    

 

Inmiddels is het Manifest Maatschappelijk Inkopen al door veel overheden ondertekend en zijn Ministeries, Provincies, Waterschappen en Gemeenten hiermee al aan de slag gegaan. Steeds meer overheidsorganisaties werken met een vastgesteld maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Dat geldt ook in Zeeland, waar de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de Gemeenten Goes, Schouwen-Duiveland en Sluis al het goede voorbeeld geven.