SER-Zeeland

Advies over het ontwerp-Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010 – 2015+


Zeeland bestaat voor een groot deel uit water en veel van de economische activiteiten in de regio zijn op één of andere manier gekoppeld aan het water (bijvoorbeeld zeehavens, visserij, toerisme en landbouw). Het is daarom een goede zaak dat in het Uitvoeringsprogramma op een integrale wijze naar de kansen en ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta gekeken wordt.
SER-Zeeland kan zich herkennen in de ambities en doelstellingen van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta: het versterken van de regio op het gebied van veiligheid, economische vitaliteit en ecologische veerkracht. Gelet op de afhankelijkheid van de Zeeuwse economie van het water, is het belangrijk dat in de plannen voor de Zuidwestelijke Deltawateren voldoende ruimte aanwezig is voor economische groei. Vooruitlopend op besluitvorming over financiering van de ingrijpende, complexe en kostbare maatregelen, die nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren, adviseert SER-Zeeland om alvast aan de slag te gaan met projecten, die op korte termijn tot zichtbare resultaten voor de Zeeuwse economie leiden.

Pagina 1 van 19  > >>

11 april 2022
Het faciliteren van het hybride werken door de Rijksoverheid draagt bij aan een betere spreiding van wonen en werken over Nederland. Enerzijds zal dit leiden tot minder druk en congestie in de Randstad, anderzijds zorgt het voor een boost van de vitaliteit en leefbaarheid van de gebieden buiten de Randstad. Vooral regio’s met een krimpende bevolkingsomvang kunnen profijt trekken van het meer hybride werken. Daarvoor is wel nodig dat er in deze gebieden onder andere (meer) woningen gebouwd kunnen gaan worden, die aansluiten bij de woonwensen van deze nieuwkomers. Dat is één van de adviezen van de regionale SER’en van Noord-Brabant, Noord-Nederland, Overijssel en Zeeland in een brief van begin dit jaar aan de landelijke SER.
23 december 2020

In de concept-Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is er veel aandacht voor de woningvoorraad. Daarbij gaat het vooral om het toekomstbestendig en CO2-neutraal maken van de bestaande Zeeuwse woningen. Dat is op zich begrijpelijk, omdat Zeeland beschikt over een relatief verouderd woningbestand, dat nog onvoldoende geïsoleerd is en vaak niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voldoet. Omdat de Provincie Zeeland echter uitgaat van een maar zeer beperkte bevolkingsgroei in de komende jaren, krijgt groei van het aantal woningen een (te) lage prioriteit. SER-Zeeland roept de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten daarom op om meer ambitie te tonen, een actief woningbouwbeleid te voeren en meer woningen te bouwen.