Actueel

Advies over het ontwerp-Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010 – 2015+


Zeeland bestaat voor een groot deel uit water en veel van de economische activiteiten in de regio zijn op één of andere manier gekoppeld aan het water (bijvoorbeeld zeehavens, visserij, toerisme en landbouw). Het is daarom een goede zaak dat in het Uitvoeringsprogramma op een integrale wijze naar de kansen en ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta gekeken wordt.
SER-Zeeland kan zich herkennen in de ambities en doelstellingen van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta: het versterken van de regio op het gebied van veiligheid, economische vitaliteit en ecologische veerkracht. Gelet op de afhankelijkheid van de Zeeuwse economie van het water, is het belangrijk dat in de plannen voor de Zuidwestelijke Deltawateren voldoende ruimte aanwezig is voor economische groei. Vooruitlopend op besluitvorming over financiering van de ingrijpende, complexe en kostbare maatregelen, die nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren, adviseert SER-Zeeland om alvast aan de slag te gaan met projecten, die op korte termijn tot zichtbare resultaten voor de Zeeuwse economie leiden.