Actueel

Advies over nota Krachtig Zeeland


Versterking van de Zeeuwse economie is nodig om de groei van de welvaart en van het welzijn in Zeeland in de pas te laten lopen met andere regio’s. Door de huidige economische situatie zullen daarvoor alle zeilen bijgezet moeten worden. In het nieuwe provinciale Omgevingsplan zal aan het bedrijfsleven (milieu-)ruimte geboden moeten worden om te groeien.

De nota “Krachtig Zeeland” is de opmaat voor het provinciale Omgevingsplan 2012 – 2018. SER-Zeeland adviseert het College van Gedeputeerde Staten meer aandacht te besteden aan ontwikkelingen in omliggende gebieden. Er gebeurt op economisch vlak erg veel in de zeehavens van Rotterdam, Antwerpen en Gent, waarvan ook Zeeland profijt kan trekken. Speel hierop in, is de boodschap van SER-Zeeland. Daarom is het ook belangrijk dat zo spoedig mogelijk de milieukaders van de zeehaventerreinen definitief worden vastgesteld. Dat verschaft duidelijkheid over wat wel en wat niet op deze terreinen is toegestaan.

Eén van de hoofddoelstellingen van de provincie is om de omslag naar groene grondstoffen te stimuleren.  SER-Zeeland pleit ervoor om projecten op het gebied van biobased economy zo weinig mogelijk te belemmeren door provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving. Zij doet de suggestie om enkele gebieden aan te wijzen die voor een belangrijk gedeelte vrijgesteld worden van vergunningverlening.