Actueel

<< <  Pagina 4 van 5  > >>

03 oktober 2013

Zeeland en West-Brabant tellen in 2020 bijna 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen meer als de vergroening van de economie in Zuidwestelijke Delta een flinke duw in de rug krijgt.  Daarnaast kan deze ontwikkeling ervoor zorgen dat het aantal banen in de procesindustrie  en in de regio energiesector voor de regio behouden blijft. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE-Delft, in opdracht van de Sociaal-Economische Raden (SER) voor Zeeland en Brabant.

13 juni 2013
Met ingang van 1 januari 2014 zullen veel Zeeuwse ondernemers te maken gaan krijgen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD-Zeeland). Vanaf die datum neemt deze Uitvoeringsdienst de verantwoordelijkheid over van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en het Waterschap voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op milieugebied. RUD-Zeeland is ingesteld om (milieu-)vergunningen sneller en beter te verlenen en de handhaving van vergunningen beter te stroomlijnen. SER-Zeeland is blij met deze stap naar meer samenwerking die de Zeeuwse overheden hebben gezet, omdat die zorgt voor kortere procedures en minder kosten voor ondernemers.
03 mei 2013
Het instellen van een Zeeuws kennis- en expertiseloket waar woningbezitters objectief en deskundig advies kunnen inwinnen, zou een flinke impuls kunnen geven aan energiebesparing in en aan woningen. Plaatselijke initiatieven van groepen van bewoners in de vorm van bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties kunnen hiermee verder geholpen worden. Door particuliere woningbezitters te “ontzorgen” zullen deze eerder overgaan tot het doen van investeringen. Dat is niet alleen goed voor het milieu en de CO2-reductie, maar levert ook werkgelegenheid op in het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf en vooral in de bouwsector. SER-Zeeland pleit ervoor dat de provincie in overleg met de Zeeuwse gemeenten en met de branche-organisaties in de bouw hierin het voortouw neemt.
19 februari 2013
De landelijke SER gaat een breed gedragen Energieakkoord voor duurzame groei opstellen. Volgens de SER is er in Nederland behoefte aan een consistent en coherent Rijksbeleid op het gebied van energie en klimaat. De SER streeft ernaar om dit Energieakkoord nog voor de zomer aan het Kabinet te presenteren. De SER heeft de provinciale SER'en gevraagd om onderwerpen te benoemen waarvan zij gezamenlijk van mening zijn dat deze in het Energieakkoord aan de orde dienen te komen.
14 januari 2013

Steeds meer Zeeuwen verliezen hun baan en zijn op zoek naar een nieuwe werkgever.  Terwijl de werkloosheid snel toeneemt, worden tegelijkertijd de budgetten van het Rijk om te bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt steeds kleiner. SER-Zeeland roept alle stakeholders in Zeeland op om de handen meer ineen te slaan en alle zeilen bij te zetten om de werkloosheid terug te dringen. Dat zijn vooral de gemeenten, de Provincie Zeeland, de werkgevers- en werknemersorganisaties, het UWV en de onderwijsinstellingen.

17 september 2012
SER-Zeeland staat positief ten opzichte van de plannen van het College van Gedeputeerde Staten om de Zeeuwse economie te versterken. Vooral het uitvoeringsgerichte karakter van de nota spreekt SER-Zeeland aan. Het dagelijks provinciebestuur wil de "economische ontwikkeling, groei en innovatie" stimuleren door het aanjagen van een aantal zogenaamde business cases.
01 juni 2012
Op verzoek van de landelijke SER is SER-Zeeland op woensdag 23 mei jl. gastheer geweest voor een delegatie van SER St. Maarten. Deze delegatie bestond uit een viertal leden, waaronder de voorzitter, de heer Rene Richardson.
08 mei 2012

De zeehavens van Vlissingen-Oost en Terneuzen behoren volgens het provinciale Omgevingsplan tot de economische kerngebieden van Zeeland. Om die rol te kunnen vervullen zullen heldere en consistente keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van ontwikkelingen in deze zeehavengebieden. Compromissen zullen nooit optimaal werken. Daarom ook is vaststelling van de beschikbare milieuruimte voor de diverse bedrijventerreinen dringend nodig omdat dat duidelijkheid geeft aan bestaande en nieuwe ondernemers. Dat schrijft SER-Zeeland in haar advies aan het College van Gedeputeerde Staten over het ontwerp-Omgevingsplan 2012 - 2018.