Actueel

<< <  Pagina 3 van 5  > >>

10 maart 2016

Gelet op de economische belangen die in het geding zijn, adviseert SER-Zeeland aan het dagelijkse provinciebestuur om de conclusies en aanbevelingen van het rapport Campus Zeeland! ter harte te nemen. Het is niet alleen belangrijk dat in het nieuwe economische beleidsplan van de Provincie Zeeland hiervoor financiële middelen gereserveerd worden. Ook vraagt SER-Zeeland om een stevige coördinerende en stimulerende rol van het provinciebestuur bij de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport.

26 oktober 2015

Volgens SER-Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens. Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort. De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 % van het aantal banen in de provincie. Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50%. In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens. Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal. SER-Zeeland denkt daarbij o.a. aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen. Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden (Axel – Zelzate en Sloegebied – Antwerpen).

05 augustus 2015

Door de aanleg van o.a. de N57 op Walcheren, van de verbrede N61 in West-Zeeuws-Vlaanderen en van de tunnel bij Sluiskil is het hoofdwegennet in Zeeland in de afgelopen jaren een stuk verbeterd. Toch blijft er een aantal verkeersknelpunten over. Met name de verkeersdoorstroming op het traject Goes –Zierikzee en op het traject Schouwen-Duiveland – Hellegatspein (N59 ) laat te wensen over. Hier kan met relatief beperkte middelen veel gedaan worden aan een betere verkeersdoorstroming. Het is daarom een goede zaak dat de Provincie Zeeland zich sterk gaat maken om deze verkeersknelpunten op de Midden-Zeelandroute aan te pakken.

17 juli 2015

Na een lange periode van economische stagnatie trekt de economie weer aan. Tal van signalen wijzen daarop. Ook de Zeeuwse economie heeft diepe littekens overgehouden van deze jarenlange economische crisis. Tal van bedrijven hebben – noodgedwongen – de deuren moeten sluiten en de werkloosheid ligt nog steeds op een te hoog niveau. Het is daarom zaak dat het provinciale beleid stevig inzet op economische groei. Dat kan door de juiste keuzes te maken en de goede verbindingen te leggen op het gebied van economische groei, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. Van de Provincie Zeeland wordt verwacht dat zij een belangrijke initiërende en stimulerende rol vervult om alle partners (overheden, onderwijs, ondernemers) nog meer te laten samenwerken in het belang van de Zeeuwse economie. Dit dienen belangrijke uitgangspunten te zijn voor het economische beleid van het nieuwe dagelijkse bestuur van de Provincie Zeeland voor de komende vier jaren.

21 april 2015
Veel ondernemers in de toeristische sector in Zeeland hebben plannen om te investeren in hun bedrijf. Verwacht wordt dat alleen al in de komende vier jaar er sprake zal zijn van een investeringsimpuls van circa 700 miljoen euro. Uitvoering van deze investeringsplannen zal leiden tot een gestage groei van de werkgelegenheid in Zeeland. Ook diverse deskundigen op toeristisch gebied verwachten een toename van het aantal toeristische arbeidsplaatsen: een groei met 450 à 500 banen in de periode tot 2025 wordt realistisch geacht. Investeren is ook nodig om tegemoet te komen aan de hogere wensen van de recreant en is daarmee een voorwaarde voor de continuïteit van de sector. Het is daarom zaak dat de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten ondernemers optimaal ondersteunen om deze investeringsplannen uit te voeren. Daarbij wordt met name gedacht aan versobering van de wet- en regelgeving, aan snelle(re) procedures en aan terughoudendheid met lastenverzwaringen.
30 december 2014

SER-Zeeland is verontrust over de huidige situatie in de detailhandel in Zeeland. Bij veel winkeliers staat het water tot aan de lippen en steeds meer winkelpanden komen leeg te staan. Niet alleen op locaties die minder gunstig gelegen zijn, maar ook in de belangrijkste winkelstraten van de Zeeuwse binnensteden. Van een groeimarkt is de detailhandel in korte tijd geworden tot een krimpmarkt. Tegelijkertijd komt er nog steeds winkelruimte bij, vooral op plaatsen die perifeer gelegen zijn. Hierdoor wordt de positie van de Zeeuwse binnensteden als aantrekkelijke winkel- en verblijfsgebieden verder uitgehold. Gelet op o.a. de nog steeds toenemende leegstand van winkels blijkt dat de Zeeuwse gemeenten niet in staat zijn een gezamenlijke vuist te maken tegen deze ontwikkeling. SER-Zeeland doet dan ook een beroep op de Provincie Zeeland om meer regie te nemen en actief te sturen op het gebied van de detailhandel. Een goede en gevarieerde detailhandelssector is een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven en nieuwe werknemers. Ook het toerisme is gebaat bij aantrekkelijke en levendige binnensteden.

28 februari 2014

SER-Zeeland maakt zich zorgen over het feit dat veel Zeeuwse bedrijven niet, onvoldoende of te laat kunnen beschikken over een goede breedbandinfrastructuur. Daardoor zullen deze bedrijven niet of onvoldoende kunnen meeliften met de economische groeikansen die verdere digitalisering biedt. Zonder een goede digitale infrastructuur zal de concurrentiepositie van deze bedrijven verzwakken. Om die reden roept SER-Zeeland de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten op om te bewerkstelligen dat snel een toekomstbestendige breedbandinfrastructuur gerealiseerd wordt en dat alle Zeeuwse bedrijven, instellingen en inwoners hier gebruik van kunnen maken. Dat is de strekking van het advies, dat SER-Zeeland eind februari jl. uitgebracht heeft aan het College van Gedeputeerde Staten.

05 februari 2014
Zeeland dient zich meer op te werpen als kansrijke regio voor windenergie. Het is belangrijk dat het Rijk hiervan overtuigd wordt. Vooral windenergie op zee is economisch gezien van belang. In de Zeeuwse zeehavens is namelijk een aantal grote bedrijven gevestigd met relevante ervaring en expertise op het gebied van windenergie op zee. Meer windturbines op de Noordzee betekent voor deze bedrijven een versterking van hun concurrentiepositie en levert ook meer banen op. Het initiatief van een consortium van Zeeuwse organisaties en ondernemers voor een Wind op Zee-project met een omvang van 1.000 MW verdient provinciale steun.